Načítám...

Obchodní podmínky

Obchod / Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

 1. Objednáním zboží akceptuje zákazník obchodní podmínky pro dodávku zboží stanovené prodávajícím. Obchodní podmínky stanovené prodávajícím jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného.
 2. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a vyjádření souhlasu s těmito obchodními podmínkami a zároveň udělení souhlasu o zpracování osobních údajů (viz bod 8).
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři objednávky.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, s výhradou zaplacení celé kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující, pokud není podnikatelem, kdy se právní vztah řídí ustanovením Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží za podmínek ust. § 53 odst.7 Obč. zákoníku č. 40/1964 Sb.
 2. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, je povinen kontaktovat prodávajícího písemně s uvedením čísla objednávky a data nákupu. Nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, kupující zašle zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží v řádném stavu prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.
 3. Zboží nelze poslat na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba vyřízení.

4. Platba zboží a doprava

 1. Zboží je možno zaplatit těmito způsoby:
 2. Platbou v hotovosti při dodání zboží dobírkou
 3. Platbou předem bankovním převodem (zboží bude odesláno zákazníkovi nebo vydáno na prodejně po obdržení platby na účet prodávajícího)
 4. K ceně zboží bude připočítána cena dopravy dle volby zákazníka viz níže.
  • 99,- Kč (Obchodní balík PPL, platba kartou on-line) ČR
  • 149,- Kč (Obchodní balík PPL, včetně dobírky) ČR
  • 339,- Kč (Obchodní balík PPL, platba kartou on-line) SK

5. Dodací lhůta

 1. Dodací lhůta je závislá na výběru zboží a způsobu úhrady. U zboží, které je skladem a bude hrazeno dobírkou nebo kartou, je zakázka vyřízena do 5 pracovních dnů. U zboží, které je skladem a bude placené bankovním převodem, bude zakázka vyřízena do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího.
 2. Pokud není zboží skladem nebo je na objednávku, bude zákazník obratem informován o možném termínu dodání.

6. Záruční podmínky

 1. Společnost Němec s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Standardní zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, u některých produktů může být delší, pokud ji nabízí výrobce. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.
 2. Kupující je povinen dodané zboží ihned při přebírání zboží zkontrolovat a o případných vadách ihned sepsat záznam o početní neshodě či poškození přebírané věci. Podmínkou uznání reklamace a zahájení reklamačního řízení je, aby byla uplatněna bez zbytečného odkladu a v záruční době s platným daňovým dokladem a záručním listem (pokud byl výrobcem vystaven záruční list). Zboží musí být navráceno v původním nepoškozeném a kompletním obalu s kompletním příslušenstvím.
 3. Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodů reklamace či výměny atd…) nebude řádně zabaleno a tím při přepravě poškozeno – znehodnoceno, hradí kupující vzniklou škodu v plné výši.
 4. Nárok na uplatnění záruky zaniká:
  1. poškozením zboží způsobeným přepravou (tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí)
  2. porušením ochranných pečetí nebo nálepek, pokud na zboží jsou
  3. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem
  4. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu
  5. poškozením zboží živly
  6. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce

7. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. dohodli, že není-li podmínkami stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

8. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Zvolí-li tuto možnost kupující v objednávkovém formuláři, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující si je vědom, že osobní údaje poskytuje dobrovolně avšak je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a případně bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.
 5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem a následně bezpečně uchována na řádně zabezpečeném serveru prodávajícího, případně na adekvátně zabezpečených zálohových serverech prodávajícího.
 7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat, případně na žádost kupujícího údaje vymazat, a to nejpozději do 30 dnů od podání požadavku.
 9. Služba eshopu vyžaduje ke své správné funkčnosti (košík, jazyková mutace…) soubory cookie, které jsou zaslány do zařízení klienta. Dále jsou, nebo mohou být, na celém portálu nemec.eu spouštěny nástroje třetích stran (GA, FB Pixel, …), sloužící k analýze návštěvnosti, která je z naší strany čistě anonymní. Nejsou shromažďována data o návštěvnosti jednotlivých IP adres ani IP adresy jako takové.

9. Reklamace

 1. Před převzetím zásilky od kurýra musí příjemce zkontrolovat, jestli zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození.
 2. V případě zjevného poškození sepíše příjemce s kurýrem Zápis o škodě.
 3. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu zásilky, je nutné vyplnit záznam o reklamaci na webovém portálu dopravce www.ppl.cz v sekci „reklamace“ nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky.
 4. Pokud se vyskytne u zboží vada v záruční době, může se klient vždy obrátit přímo na prodávajícího, kde bude klientovi s největší péčí doporučeno, jak postupovat dál.
 5. Pokud i přes výše uvedené bude kupující požadovat zaslání zboží prodávajícímu, měl by o tomto záměru prodávajícího předem telefonicky nebo písemně e-mailem kontaktovat. Kontakty: Tel: +420 608 382 036 e-mail: eshop@nemec.eu
 6. Výrobek by měl být dokonale zabalen. Nejlépe v původním originálním obalu se záručním listem, veškerou dokumentací, příslušenstvím, dokladem o koupi (postačí kopie) a s přesným popisem závady.
 7. Zboží zasílané k reklamaci, výměně atd. nelze zasílat na dobírku, nebude převzato!